Få nyhedsbrev på mail:

INVITATION: INSPIRATIONSDAG FOR KØKKENLEDERE I FADD

11-10-2018

 

Mad og måltider er en vigtig del af arbejdet med at skabe rammerne for, at børn og unge udvikler sig, trives og styrkes i at klare sig på egen hånd. Derfor er Godhavn, Måltidspartnerskabet, Kost- og Ernæringsforbundet og Meyers Madhus gået sammen om at udvikle en model for mad og måltider på Godhavn, som kan anvendes af dag- og døgninstitutioner.

På den baggrund inviterer FADD og Meyers Madhus til en inspirationsdag for køkkenledere, hvor du får viden om mad og måltiders betydning og inspiration til at løfte smagsoplevelsen endnu mere i al den mad, du laver.

Tid og sted:
Onsdag d. 28. november kl. 10-14 i Meyers Madhus,
Nørrebrogade 52C, 2200 København N.

Tilmelding
Tilmelding via https://da.surveymonkey.com/r/MMFADD
- senest d. 21. november 2018.

Arrangementet er gratis.
Alle køkkenledere i FADD er velkomne.

Spørgsmål?

Kontakt Emma Ter-Borch, emtb@lmfood.dk, 61 66 27 17

Læs mere herunder

 .... læs hele teksten

FADDs høringssvar vedr ungdomskriminalitetsreformen

04-10-2018

"FADD anerkender lovpakkens formål om, at børn og unge skal bringes ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet.
Til gengæld er vi som fagfolk, der konkret arbejder med de udsatte børn og unge, bekymrede over det værdiskred, reformen ser ud til at repræsentere: En hård retorik med straffelignende sanktioner som mere overvågning, økonomiske konsekvenser, mere politi, ensliggørelse og detaljeinvolvering fra ministerier. Disse elementer indebærer en risiko for, at disse børn vil påtage sig en identitet som kriminelle, som de kan få svært ved at slippe igen.
Reformen ser ud til at markere en hidtil uset territoriel landvinding for Justitsministeriet, hvis virke og formål i første omgang refererer til love, domstole og straf – set i et voksenperspektiv.

Hvilket angiveligt ikke kun bekymrer os fra praksisfeltet, men også en lang række børne- og kriminalitetsforeninger og organisationer fra ind- og udland.

Bekymringen skyldes dels fraværet af forskningsmæssig legitimitet og lovende internationale erfaringer med effekten af de foreslåede stramninger. Dels at det syn, der ligger til grund for stramningerne, synes præget af uvidenhed om målgrupperne.

Sagt på en anden måde er flere af forslagene baseret på en forestilling om, hvad der vil være virkningsfuldt (læs: afskrækkende ift at fastholde en kriminel løbebane) for ikke-udsatte børn og unge fra ressourcestærke familier.
Rigtig mange børn og unge i de sikrede miljøer er karakteriseret ved manglende evne til at konsekvensberegne egne handlinge

.... læs hele teksten

Fra NBK, Iceland 2018

11-09-2018

NBK 2021-IDE:
WE WHO WORK. HOW WE WORK. WHEN IT WORKS
Således velhjemkommet fra Nordisk Børnekonference i Reykjavik og ovenpå en i og for sig fin række oplæg fra kompetente folk med noget på hjerne og hjerte, kan en statusopdatering passende bruges til at se fremad mod næste nordiske børnekonference, der om 3 år afholdes i DK med Børnesagens Fællesråd, som arrangør.

Holder man Keynotes (hovedoplæggene) op mod konferencens titel: Safety for Children: New thinking - New approaches - med Inge Bryderups oplæg om 'Placing children and young people outside their homes in Denmark – New approaches?' som undtagelse, var der måske ikke så forfærdelig meget fokus på ny tænkning og nye tilgange ...

Vi fik rigtig meget at vide om, hvor galt det står til med børnebeskyttelse og børneinddragelse rundt omkring.
Det er meget vigtige opmærksomhedsfelter, og vi kan ikke gøre for meget for at beskytte og inddrage udsatte børn og unge.
Men som den grønlandske Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge sagde under en debat om 'Child’s right to protection from violence and abuse' så har man i Grønland ikke så mange ressourcer til at researche; problemerne kalder på handling.

Vi blev inspirerede med meningsfulde detaljer, fik ny viden om vores nordiske kollegers vilkår og forståelser, men fik først og fremmest mødt og skrevet navne på forskere, embedsmænd, organisationsfolk og praktikere i vores kontaktbog.

Godt at kunne ringe til en ven, n&ari

.... læs hele teksten

FADDs årsmøde 7-9 november 2018

07-09-2018
Med glæde og gode forventninger: FADDs årsmødeprogram foreligger

Årets tema er POSITURER.
Vi sætter luppen på: Styringsstrategier i forhold til børnesagerne, forebyggelse, sundhed, skolegang, nye forståelser af inklusionsbegrebet og naturen – i håbet om at vi på den måde kan vitaminisere vores forudsætninger for at skabe endnu bedre indhold i og rammer for udsatte børn og unges liv.

Tilmeldingsfrist 27. september 2018

.... læs hele teksten

Et fyrtårn mere, Dannevirke Kostskole, har jubilæum (25) 31. august 2018

24-08-2018

I anledning af Dannevirke Kostskoles 25 års jubilæum inviteres tidligere og nuværende elever, forældre, kolleger og bestyrelsesmedlemmer samt eksterne samarbejdspartnere og gode medborgere til reception på Dannevirke Kostskole, Færgevej 5, 6100 Haderslev.

Fredag d. 31. august 2018 kl. 12.00 - 16.00..... læs hele teksten

Flere nyheder

Oktoberklummen 2018

Ret præcist er det et år siden, vi første gang hørte om regeringens udspil mod ungdomskriminalitet, ALLE HANDLINGER HAR KONSEKVENSER, som siden er blevet til en fælles lovpakke fra Justitsministeriet og Børne- Socialministeriet – med Justitsministeriet som primærafsender…
Som det fremgår af det høringssvar, vi har offentliggjort tidligere i denne uge, er vi ikke begejstrede.
Og det har vi ikke været på noget tidspunkt.
Vi savner vidensbaseret belæg for opstramningerne og/eller ’lovende erfaringer’ med lignende initiativer fra andre lande.
Vi har ledt, men forgæves …

Det er vores opfattelse, at flere af forslagene baseret på en forestilling om, hvad der vil være virkningsfuldt (læs: afskrækkende ift at fastholde en kriminel løbebane) for ikke-udsatte børn og unge fra ressourcestærke familier.

Adskillige klummer, debatindlæg og argumentationsrækker på et hav af møder med politikere, embedsmænd, forskere og organisationsfolk og rådsmedlemmer - og ikke mindst vores egne medlemmer - har siden peget i den samme retning:
Vi er bekymrede over det værdiskred, som det er kommet til udtryk i form af en hård retorik med straffelignende sanktioner, mere overvågning, økonomiske konsekvenser og mere politi
Det er elementer, der – som vi har skrevet i høringssvaret – ”kan fremme en risiko for, at børnene i målgruppen vil påtage sig en identitet som kriminelle, som de kan få svært ved at slippe igen.”

Som vi hørte en leder på en medlemsinstitution sige: Nogle gange modtager vi unge, der i affekt siger: ’Bare vi kan få et enkelt slag ind, så ….’

Vi ser for os, at nogle af initiativerne kan risikere at optrappe og producere ’dem-mod-os-kulturer’, som ingen profiterer af.

Når alt dette er sagt, har vi en udfordring med en mindre gruppe af børn og unge på i særlig grad de åbne afdelinger, der ligger i tilknytning til de sikrede institutioner og på de delvist lukkede døgninstitutioner/afdelinger.
I de sammenhænge er der af sikkerheds- og omsorgsmæssige grunde brug for for eksempel døralarmer, som kan gøre os i stand til at beskytte og skærme børn – uden at vi erstatter, men supplerer, menneskelig omsorg med teknologi.
Brugt afgrænset, omsorgsfuldt og klogt...

Udsatte børn og unge er lige så forskellige som ikke-udsatte børn og unge.
Det er vores erfaring, at magtstatuering for nogle børn og unge vil kunne fremme ny bevidsthed og forandringserkendelse, mens det for andre kan medføre stagnation og fastholdelse i negative selvbilleder.
I den forbindelse skal jeg ikke lægge skjul på, at der også i vores forening er forskellige holdninger til, hvor grænserne i forhold til magtmidler og beføjelser skal gå.
Til de af jer vi har haft drøftelser med: Tak. Vi er blevet klogere hver gang, vi har talt med jer.
Vi har brug for forstyrrelser og uenigheder. Dels for at undgå selvfedme, dels for at holde trit med virkeligheden.
Det er det vi lever og ånder for: At vi kan udtale os kvalificeret og kvalificerende fordi vi har ’hands on’.
Der har længe været et politisk flertal for reformen.  

Vi ved ikke, om høringsprocessen skaber mere klarhed og forandringsparathed blandt de partier, der repræsenterer flertallet.
Lige nu kan vi kun håbe på, at nogle af de 22 forbedringsforslag ud af de 23 kommentarer, vi har afleveret, vil blive hørt.

Den 23. kommentar handler i øvrigt om, at vi er glade for, at vores ønske om, at det bør være muligt at fjerne det barn der forårsager uroen  fra fællesskabet – som foreslået af de børn, der blev spurgt af Magtanvendelsesudvalget (2013-2015) - er kommet med i udkastet til lovpakken fra Børne-Socialministeriet.

Men:
Som vi har gjort det i al den tid vi har været her, bliver vi ved med at l&osl .... læs hele artiklen

September klummen 2018

Fag-fagligt har vi i en periode været optagede af ungdomskriminalitetsreformen. Se for eksempel august-klummen og vores debatoplæg fra Kr. Dagblad i februar 2018… Læs det her
Langt om længe har vi som høringsberettigede netop fået tilsendt høringsmateriale fra såvel Justitsministerium som fra Børne- socialministerium, der begge har svarfrist primo oktober 2018.
Reformen er som tidligere nævnt på plads med et flertal af FTs politiske partier.
Vi er aldrig til flugt eller frys. Men måske heller ikke - hvad vi kunne være i så mange andre sammenhænge – til kamp.
Vi vil blot insistere på at give det saglige …og nødvendige indspark.

Som vi altid gør det, når vi bliver bedt om at bidrage til en høringsproces, har vi tænkt os at gøre os rigtig umage med at udarbejde et svar, der er fagligt klart og tydeligt, men som også rummer de nuancer, som et komplekst lovforslag kræver – i respekt for, at en sådan reform kan få vidtrækkende konsekvenser for de børn og unge, som den rækker ud efter.
Jeg kan godt afsløre, at vi er bekymrede for det værdiskred reformen ser ud til at repræsentere: En hård retorik med straffelignende sanktioner og en risiko for, at den tidlige retliggørelse af børns adfærd kan komme til at betyde, at disse børn vil påtage sig en identitet som kriminelle, som de kan få svært ved at slippe igen…
Men som jeg skrev i august-klummen har vi en sikkerheds- og omsorgsmæssig udfordring med en gruppe af børn på i særlig grad de åbne afdelinger, der ligger i tilknytning til de sikrede institutioner og på de semi-sikrede døgninstitutioner.

Vi lægger os med garanti i selen for at afgive et høringssvar, der med udgangspunkt i det, vi ved og det, vi tror på - medtager alle relevante aspekter samtidig med, at vi insisterer på vigtigheden af at fastholde socialpædagogikken i et døgninstitutionsmiljø, og imødegå det, der på en række punkter mere ligner straf i et ungdomsfængsel.
Vi savner ganske enkelt belæg – forsknings- eller erfaringsmæssigt – for reformens legitimitet – ikke mindst set i lyset af det markante fald i ungdomskriminaliteten over en årrække.
---
Vores årsmødeprogram for 7-9 november er meget snart færdigt og klar til at blive udsendt til medlemmer og samarbejdspartnere.
De fem oplæg har vi knyttet sammen i overskriften POSITURER, som betyder holdning, attitude eller stilling.
Det har vi gjort for - for en stund – at fastfryse nogle af de retningsbestemte bevægelser, der i den virkelige verden er dynamiske pejlemærker i vores arbejde - for at kunne undersøge dem nærmere.

Vi glæder os rigtig meget til at høre og se alle 5 oplægsholdere:
Ledetråden fra overskriften POSITURER til oplæggene vil Marie-Louise Bjørn, cand.scient.pol., og Master i Organisationspsykologi gøre os klogere på i sit indslag om styringsstrategiske modsætninger og ledelsesmæssige udfordringer i arbejdet med børnesager – fordi det er der vores arbejde starter: Hvilke rationaler, hensyn og motiver lægger beslutningstagerne til grund for de trufne beslutninger?
Professor ved Institut for Socialt Arbejde på Stockholms Universitet og medlem af Lær for Livets Advisory Board, Bo Vinnerljung vil tale om vigtigheden af uddannelse og sundhed i udsatte børn og unges liv.
Psykolog, ph.d. og forfatter Rasmus Alenkær vil berette om nye måder at forstå inklusion på.
Specialkonsulent på Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet Poul Hjulmann Seidler vil fortælle om, hvordan indsatser i naturen kan understøtte behandling og trivsel hos børn og unge i udsatte positioner.
Og endeligt vil Jonas Dahl alias Jokeren åbne op for historier om sit liv me .... læs hele artiklen